Incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van BZK inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan de in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen maatregelen. Lees hier verder.