Categorie: Wetgeving

NIEUWE WET MOET EINDE MAKEN AAN ‘BOODSCHAPPENBOETE’

De menselijke maat moet terug in de bijstand, vinden zes partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het initiatiefvoorstel dat de partijen dinsdag publiceren, geeft gemeenten meer beslissingsruimte over terugvorderingen in de bijstand. Dat moet voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde ‘boodschappenaffaire’. Lees …

Lees verder

Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Het Wetsvoorstel is –na instemming door de ministerraad- op 10 juli jl. voor advies aan de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het 4e kwartaal van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wellicht kunnen meer mededelingen worden gedaan tijdens het DCN symposium op 07 oktober, het Wki is een van de …

Lees verder

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

In een brief aan de Tweede kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark van (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangegeven dat het streven er nog steeds op is gericht de wet met ingang van 01 januari 2021 in werking te laten treden. Wel blijkt dat een aantal organisaties heeft aangegeven voor onderdelen van hun proces een volledige …

Lees verder

Kamer akkoord met faillissementswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag 27 mei 2020 unaniem de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Lees hier verder.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Hoewel de ontruiming van een woning steeds minder gemeengoed is geworden, vonden er in 2019 nog steeds ongeveer 5.000 ontruimingen plaats in Nederland. De afgelopen jaren is er een dalende trend gezien, waarbij er in 2016 nog sprake was van 8100 ontruimingen. De goede economische omstandigheden van de afgelopen jaren hebben daarbij een rol gespeeld, …

Lees verder

Stukken deurwaarder: tijdelijk via de brievenbus

In verband met het coronavirus mogen gerechtsdeurwaarders tijdelijk hun stukken zonder bij de schuldenaar te hebben aangebeld, via de brievenbus achterlaten. In de geest van dit besluit is het naar de mening van het Deurwaarders Collectief Nederland ook voor belastingdeurwaarders toegestaan om een hernieuwd bevel tot betaling op deze wijze te betekenen aan de schuldenaar. …

Lees verder

Participatiewet geen succes

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Zo kan worden opgemaakt uit een door het Sociaal Planbureau uitgebrachte Rapport eindevaluatie van de Participatiewet. Voor mensen die het recht verloren op …

Lees verder

KBvG: snelle invoering wet nu vereist !

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wil dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet opnieuw wordt uitgesteld. De wet had oorspronkelijk op 01 januari 2019 van kracht moeten zijn, maar door ICT-problemen bij de overheid is dit nog niet gebeurd. Lees hier verder.  

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

In een brief aan de Tweede Kamer deelt over de inwerkingtreding van genoemde wet staatssecretaris Tamara van Ark het volgende mede: “ten aanzien van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet hebben de staatssecretaris van Financiën en ik, onder meer refererend aan de herijkte uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst en UWV, u in onze brief …

Lees verder

Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees hier verder.